AVG mei 2018

Privacy Verklaring: “Afspraken over en weer”

De privacy van onze klanten is belangrijk, we conformeren ons aan de AVG. Fresnel gebruikt gewone taal en streeft naar heldere afspraken zodat beide partijen weten wat er van elkaar verwacht kan worden.

Hieronder onze privacy verklaring

Toestemming
Bij aanvang van een opdracht zullen wij uw toestemming vragen om de noodzakelijke privégegevens te verzamelen en te gebruiken conform onze privacyverklaring.

Gebruik
Uw privégegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor de overeengekomen opdracht.
Wij delen uw gegevens met geen enkele andere instantie, de uitzondering hierop is wanneer dit nodig is voor de verkrijging van informatie voor uitvoering van de opdracht, wij zullen u daarvoor apart toestemming vragen. Wij zullen vooraf de privacyregels van de betreffende instantie raadplegen, indien deze niet voldoen aan de wet zullen wij met u overleggen hoe verder te handelen. We leggen dit vervolgens schriftelijk vast.

Opslag
Conform de wet bewaren wij de financiële administratie 7 jaar na afsluiting van het boekjaar. Dit betekent dat de relevante factuurgegevens in een apart en extern niet bereikbaar systeem gedurende die tijd worden bewaard.

Al uw privégegevens worden apart en in een fysiek en digitaal beveiligde omgeving opgeslagen.

Inzage en verwijderen
U heeft te allen tijde het recht uw privégegevens die wij bewaren in te zien, een kopie op te vragen en ons te verzoeken uw privégegevens te verwijderen. Wij zullen hier terstond gevolg aan geven.

Bewaartermijn
Uw privégegevens worden na afronding van de opdracht nog maximaal 1 jaar bewaard, daarna worden deze anoniem en onleesbaar gemaakt en verwijderd.

Fresnel, mei 2018

Uw openbare contactgegevens, zoals telefoonnummer(s) en
e-mailadres(sen) houden wij voor (toekomstige) communicatie in ons bestand, tenzij u verzoekt ook deze te verwijderen.

Indien u het niet eens bent met de wijze waarop wij met uw privégegevens omgaan, vragen wij u dat direct aan ons kenbaar te maken, wij zullen hier adequaat op reageren en mogelijke misverstanden verhelpen.

Indien we er samen niet uitkomen, kunt u zich zich uiteraard vervoegen bij de ‘Autoriteit Persoonsgegevens’.
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl