Hoe we werken

Werkwijze en Algemene voorwaarden: “Afspraken over en weer”

Fresnel gebruikt gewone taal en streeft naar heldere afspraken zodat beide partijen weten wat er van elkaar verwacht kan worden. Een opdracht tot een goed resultaat brengen vraagt inspanning van beiden.

Hieronder onze voorwaarden

Werkwijze, Algemene voorwaarden Fresnel 2015

Opdracht

Er is sprake van een opdracht zodra beide partijen mondeling akkoord hebben gegeven.

De overeenkomst wordt door Fresnel schriftelijk bevestigd. Indien door de opdrachtgever afwijkingen met de mondelinge afspraak worden vastgesteld, dient de opdrachtgever dit direct en ruim voor aanvang van het project te melden.

Inspanningverplichting

Zowel Fresnel als de opdrachtgever gaan een inspanningverplichting aan, naar capaciteit en vermogen zullen beide partijen zich inzetten om de opdracht tot een goed resultaat te brengen.

Tijdslijn

In een tijdslijn worden de deeltaken vastgelegd.

Deze tijdslijn geldt als leidraad, in onderling overleg kunnen hierop aanpassingen gedaan worden.

Indien op voorhand of tijdens het verloop van het project wordt vastgesteld dat de geplande tijdsindeling niet gehaald kan worden, komen beide partijen hierbij overeen dit vroegtijdig te melden, zodat aanpassingen gedaan kunnen worden.

Tussentijdse verslaglegging en evaluatie

Fresnel zal na iedere deelfase schriftelijk verslag doen van de voortgang.

Gedurende het project wordt tussentijds geëvalueerd. Indien blijkt dat de gestelde doelen niet gehaald kunnen worden, zullen deze doelen aangepast worden.

Tussentijdse beëindiging

Indien tijdens het project duidelijk wordt dat de gestelde doelen niet haalbaar zijn, kan de overeenkomst in overleg worden ontbonden, waarna een deelfactuur zal worden opgemaakt.

BTW

Over onze diensten is 21% BTW (belasting toegevoegde waarde) verschuldigd.

Facturering

Direct na afronding van de opdracht.

Bij langdurige projecten zal tussentijds gefactureerd worden.

Betalingstermijnen

De opdrachtgever verbindt zich binnen 7 dagen na factuurdatum het verschuldigde bedrag te betalen, bij overschrijding kunnen door Fresnel extra kosten en rente in rekening gebracht worden.

Aansprakelijkheid

Materiële schade zal worden voorgelegd aan de verzekeraar van Fresnel en conform de Nederlandse wet worden afgewikkeld.

Voor immateriële schade is Fresnel aansprakelijk tot ten hoogste tweemaal het factuurbedrag.

Klachten

Klachten en onduidelijkheden dienen terstond gemeld te worden, dit kan persoonlijk, telefonisch, schriftelijk of per e-mail. Iedere klacht wordt terstond, met in achtneming van onze interne klachtenprocedure, in behandeling genomen.

Klachten kunnen tot uiterlijk drie maanden na afronding van een project worden ingediend.

Indien een klacht later kenbaar wordt gemaakt, gaan wij uiteraard in overleg met de opdrachtgever.

Fresnel, augustus 2015

Bij iedere offerte en opdracht worden de op dat moment geldende voorwaarden verstrekt. De voorwaarden zijn voorzien van een datum en blijven geldig gedurende de opdracht, tenzij tussentijds anders wordt overeengekomen.

Uiteraard worden de voorwaarden digitaal of op papier op verzoek toegezonden. Alleen de bij de opdracht genoemde voorwaarden zijn voor die opdracht van kracht.

foto-bij-algemene-voorwaarden-2